Elektronisk personalliggare från 1 januari 2016

Nytt verktyg - mot svartjobb och för en sundare konkurrens!

Publicerad:

Den 1 januari 2016 träder en ny lagstiftning i kraft. Då blir det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på alla större byggprojekt.
Den tidigare borgerliga regeringen lade ett förslag i byrålådan, men nu har S-MP-regeringen drivit igenom lagen. Till glädje för både Byggnads och Sveriges Byggindustrier.
Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter den 1 januari 2016 och för "gamla" projekt som avslutas efter den sista juni 2016.

Vad innebär den nya lagen?
Lagens krav innebär bl a att en byggherre ska anmäla till Skatteverket när och var ett bygge påbörjas. Då ska byggherren också skaffa sig utrustning. T ex läsare eller mobiltelefon med en applikation som klarar av att dokumentera identiteten hos de som arbetar på byggarbetsplatsen. Först då blir det möjligt att föra en elektronisk personalliggare, vilket alltså den nya lagen kräver.
Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen uppgår till mindre än fyra basbelopp (idag drygt 45 000 kr) eller om byggherren är en konsument.

Vilka ska registreras?
Alla personer som är verksamma på arbetsplatsen, hel- halv- eller deltid, ska registreras. Alla underentreprenörer. Däremot behöver inte personer som under en kortare tid t ex lastar och lossar material, varor och hjälpmedel registreras.

Vilka erfarenheter finns?
Hittills har Skatteverket genomfört en omfattande kontrollverksamhet – ca 120 000 kontroller. Effekten är markant. De redovisade lönerna i restaurangbranschen har ökat med ca 1,5 miljarder kr vilket motsvarade 4 000 nya "vita" heltidsjobb. En enkätundersökning som Skatteverket gjort visar också att branschen sett positivt på Skatteverkets närvaro genom oannonserade kontroller.

Vilka är aktörerna?
Byggherre
Först och främst byggherren, dvs den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Definitionen är hämtad från plan- och bygglagen.
Exempel:
- enskilda näringsidkare, aktiebolag och andra former av juridiska personer
- statliga verk, kommuner och landsting
- bostadsrättsföreningar

Vilka krav ställs på byggherren?
Det är byggherren som ska anmäla byggstarten till Skatteverket och skaffa den utrustning som möjliggör att föra elektronisk liggare.
Byggherren ska också hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen och anmäla när byggverksamheten avslutats.
Det finns en möjlighet för byggherren att överlåta sitt ansvar. Men då ska det gälla hela ansvaret. Delar av ansvaret går inte att delegera.

Byggarbetsplats
Hur definieras en byggarbetsplats? Hur gör man avgränsningen?
Självklart är det den plats på vilken det byggs. Men en byggarbetsplats måste också ha någon form av geografisk utbredning. Här är det en något diffus avgränsning, det vet alla byggnadsarbetare. Inte minst om det är så att man utvidgar eller avgränsar ett område under resans gång. Skatteverket kommer att göra en helhetsbedömning när man avgör vad som är byggarbetsplatsen.

Byggverksamhet
Här är det mer raka rör. Till byggverksamhet, och som således omfattas av den nya lagen, räknas om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt rivning av byggnadsverk. Hjälp med att reda ut detta kan man få genom att söka i SNI-koder där drygt 100 000 näringsverksamheter listas.
Men till byggverksamhet räknas också sådan annan verksamhet som stödjer byggverksamhet – t ex städ och bevakning av byggarbetsplatsen. Drygt 100 000 företag kommer att omfattas av den nya lagen enligt Skatteverkets beräkningar.

Vad ska personalliggaren innehålla?
Näringsidkares namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer.
Personer som är verksamma på byggarbetsplatsen ska antecknas med namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer.
Detta ska ske varje dag, omedelbart i anslutning till tidpunkt då respektive persons arbetspass påbörjas eller avslutas. Uppgifterna ska sparas och bevaras i två år.

Kontroll
Skatteverket får genomföra oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och vid besöket kontrollera den som är skyldig att föra personalliggare eller den som ska tillhandahålla utrustning.
Vid besöket kan verket också begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i byggverksamheten styrker sin identitet. Vidare kan Skatteverket begära en digital kopia av innehållet i personalliggaren eller överföring till USB.
Om det inte finns liggare eller utrustningmed mera är kontrollavgiften 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle.
Om en byggherre inte anmält en byggstart är avgiften 25 000 kr. Det kan även bli fråga om vite.

Bakgrund

Krav om personalliggare har sedan 2007 gällt för restaurang- och frisörverksamhet och 2013 infördes motsvarande krav för tvätteri-branschen. I samma anda kan man se införandet av kassaregister i kontanthandeln 2010. Och nu är det alltså dags för byggbranschen. Reformen innebär att det ställs nya krav på byggbranschen, men också Skatteverket kommer att hitta ett nytt sätt att arbeta. Tidig kontroll från Skatteverket bidrar till schyst konkurrens genom ökad synlighet.

Uppdaterad: